Miejsce dziecijest przy rodzicach

Ordo Iuris przeciw

nieuzasadnionemu odbieraniu dzieci

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH INSTYTUTU ORDO IURIS NA RZECZ OCHRONY DZIECI I PRAW RODZICÓW

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w Warszawie posiada wieloletnie doświadczenie prawników-praktyków, którzy w ramach Centrum Interwencji Procesowej niosą pomoc prawną rodzinom.

Nagłe i przymusowe odebranie dziecka przez pracownika socjalnego to  dramatyczna sytuacji, w jakiej może zostać postawiony rodzic. 

Dlatego przygotowaliśmy Poradnik, w którym zawarto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące procedury odebrania dziecka bez decyzji sądu.

  • Kiedy pracownik socjalny może odebrać dziecko z rodziny?
  • Kto jest obecny przy odbieraniu dziecka?
  • Czy przy odbieraniu dziecka musi być obecny rodzic?
  • Czy decyzja pracownika socjalnego o odebraniu dziecka podlega kontroli sądu?
  • Czy istnieje możliwość odwołania się od odebrania dziecka w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?
  • Jak wnieść zażalenie?

ZE WSTĘPU DO PORADNIKA

Odebranie dziecka w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015.1390) daje pracownikowi socjalnemu prawo do przymusowego, natychmiastowego odebrania dziecka z rodziny bez orzeczenia sądu opiekuńczego, co może prowadzić do szeregu nadużyć na szkodę dziecka i rodziców. Nierzadko zdarza się, że pracownik socjalny podejmuje decyzję o odebraniu dziecka pochopnie i bez należytego sprawdzenia faktycznej sytuacji, która uzasadniałaby konieczność sięgnięcia po tak drastyczny środek, jakim jest rozdzielenie rodziny. Z praktyki wynika, że powrót dziecka do domu rodzinnego najczęściej jest poprzedzony długotrwałym postępowaniem, które może trwać wiele miesięcy i po którym może okazać się nawet, że nie istniały żadne przesłanki uzasadniające skorzystanie przez pracownika socjalnego z tego rodzaju uprawnienia.

Ponadto od pracownika socjalnego wymaga się rzetelnego zapoznania się z sytuacją rodzinną małoletniego. Odebranie dziecka następuje w nagłych, niespodziewanych dla dziecka okolicznościach, co już samo w sobie sprawia, że z tego środka należy korzystać bardzo rozważnie i wystrzegać się pochopnych decyzji.

W związku z tym wskazane jest jak najwęższe odczytywanie uprawnienia pracownika socjalnego do przymusowego odebrania dziecka z rodziny. Należy pamiętać przede wszystkim, że stanowi to wyjątek od ogólnej konstytucyjnie

poświadczonej zasady wskazującej na autonomię rodziny pozostającej pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, co wynika wprost z art. 18 Konstytucji RP: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Konieczne przesłanki odebrania dziecka bez decyzji sądu

1

2

3

istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka w związkuz przemocą domową,stwierdzone w trakcie wykonywania obowiązków służbowych

istnieje realne, bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową

konieczną przyczyną odebrania dziecka jest przemoc wobec dziecka

Wesprzyj nas!

Ordo Iuris nie korzysta z publicznego finansowania działalności.

Utrzymujemy się wyłącznie z prywatnych darowizn. 

Aby wesprzeć Instytut, należy kliknąć w poniższy link.

Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie!


Kontakt

Prośby o podjęcie interwencji w sprawach dotyczących pomocy prawnej rodzinom, wobec których prowadzi się nieuzasadnione postępowania o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej, jak również w sprawach dotyczących ograniczania wolności słowa i sumienia ze względu na wyznawany system wartości, prosimy kierować do

Centrum Interwencji Procesowej

tel. 22 403 71 77

e-mail: [email protected]

© Copyright by Ordo Iuris 2019. All rights reserverd.